Zainwestuj w rozwój


Nasza oferta skierowana jest do
wszystkich przedsiębiorstw.

W zależności od Państwa potrzeb zaproponujemy najkorzystniejsze rozwiązania w zakresie finansowania

Dotacje unijne


Skorzystaj z szansy na rozwinięcie swojego biznesu.

Wystarczy, że masz dobry pomysł. My zajmiemy się resztą

Menu

NowyPage

1.2.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy

I oś priorytetowa „Osoby młode na rynku pracy”, działanie 1.2 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe”, poddziałanie 1.2.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.

 

Kto może otrzymać dotację?

Wnioski o dofinansowanie mogą składać:

·         Ochotnicze Hufce Pracy,

·         agencje zatrudnienia posiadające wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia prowadzonego przez wojewódzkie urzędy pracy,

·         instytucje szkoleniowe posiadające wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzkie urzędy pracy,

·         instytucje dialogu społecznego: związki zawodowe lub organizacje związków zawodowych, organizacje pracodawców, organizacje bezrobotnych, organizacje pozarządowe działające statutowo w zakresie promocji zatrudnienia, problematyki rynku pracy, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej,

·         instytucje partnerstwa lokalnego, czyli podmioty realizujące na podstawie umowy partnerskiej oraz działania statutowego w obszarze rynku pracy.

 

Na jakie projekty?

Przedmiotem konkursu są projekty dotyczące wsparcia indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych biernych zawodowo poprzez:

1. instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne):

·         identyfikację potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikację stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych,

·         kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych;

2. instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, które przedwcześnie opuszczają system edukacji lub osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji:

·         kontynuacja nauki dla osób młodych, u których zdiagnozowano potrzebę uzupełnienia edukacji formalnej lub potrzebę potwierdzenia kwalifikacji m.in. poprzez odpowiednie egzaminy,

·         nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia;

3. instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców:

·         nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki, spełniające standardy wskazane w Europejskiej Ramie Jakości Praktyk i Staży,

·         wsparcie zatrudnienia osoby młodej u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia dla osób, u których zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia, refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska (wyłącznie w połączeniu z subsydiowanym zatrudnieniem);

4. instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej (uwzględniając mobilność zawodową na europejskim rynku pracy za pośrednictwem sieci EURES):

·         wsparcie mobilności międzysektorowej dla osób, które mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia w sektorze lub branży, m.in. poprzez zmianę lub uzupełnienie kompetencji lub kwalifikacji pozwalającą na podjęcie zatrudnienia w innym sektorze, min. poprzez praktyki, staże i szkolenia, spełniające standardy wyznaczone dla tych usług (np. Europejska i Polska Rama Jakości Praktyk i Staży),

·         wsparcie mobilności geograficznej dla osób młodych, u których zidentyfikowano problem z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, m.in. poprzez finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie;

5. instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób niepełnosprawnych:

·         niwelowanie barier jakie napotykają osoby młode niepełnosprawne w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia, m.in. poprzez finansowanie pracy asystenta osoby niepełnosprawnej, którego praca spełnia standardy wyznaczone dla takiej usługi i doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych.

6. instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia:

·         wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe.

 

Ile?

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 100% wydatków kwalifikowalnych. Ogółem alokacja w ramach konkursu wynosi 20 000 000,00 PLN.

 

Termin naboru wniosków:

Od 23.01.2017 do 06.02.2017

 

W przypadku zainteresowania naborem zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy przy opracowaniu wniosku: info@clementinum.pl

 

 

Dotacje Bydgoszcz