Zainwestuj w rozwój


Nasza oferta skierowana jest do
wszystkich przedsiębiorstw.

W zależności od Państwa potrzeb zaproponujemy najkorzystniejsze rozwiązania w zakresie finansowania

Dotacje unijne


Skorzystaj z szansy na rozwinięcie swojego biznesu.

Wystarczy, że masz dobry pomysł. My zajmiemy się resztą

Menu

HOMING

IV oś priorytetowa „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego”, działanie 4.4 „Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

 

Kto może otrzymać dotację?

Wnioskodawcą w konkursie może zostać naukowiec (niezależnie od narodowości) posiadający stopień naukowy doktora nie dłużej niż przez 5 lat, przy czym początek tego okresu wyznacza data roczna uzyskania stopnia, a koniec – rok poprzedzający termin składania wniosków w konkursie. Termin 5 lat może zostać przedłużony do maksymalnie 9 lat od uzyskania stopnia naukowego, o ile wnioskodawca będzie spełniał warunki opisane w dokumentacji konkursowej.

Równocześnie wnioskodawca w konkursie musi spełnić łącznie następujące warunki:

§  przebywał poza Polską nieprzerwanie przez co najmniej 9 miesięcy w celu prowadzenia badan naukowych;

§  ma zamiar przyjechać do Polski nie później niż w terminie rozpoczęcia projektu lub przyjechał do Polski nie wcześniej niż w roku poprzedzającym termin składania wniosków w konkursie.W pierwszym z planowanych konkursów dopuszczalny termin przyjazdu do Polski zostaje przesunięty do dn. 1 stycznia 2013 r.

 

Na jakie projekty?

W programie HOMING finansowane będą projekty zgodne z tematami wskazanymi w wykazie Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, przy czym w wyjątkowych przypadkach, stosując preferencję dla KIS, Fundacja może przyjąć do finansowania projekty dotyczące tematyki niewymienionej w KIS, jeśli posiadają one znaczny potencjał aplikacyjny lub znaczenie dla rozwiązania istotnego problemu społeczno-gospodarczego.

Przedmiotem realizacji projektu w ramach programu HOMING mogą być badania, które przyczynią się do rozwiązywania bieżących lub zmieniających się problemów naukowych mających znaczenie dla rozwijającego się rynku globalnego lub wniosą znaczący wkład do rozwiązania istotnych wyzwań stojących przed społeczeństwem.

Przedmiotem projektu mogą być również prace B+R związane z powstawaniem produktu lub proces produkcyjny (technologiczny lub wytwórczy) o dużym znaczeniu dla gospodarki, w oparciu o zidentyfikowany produkt, technologię bądź rynek odbiorców danego produktu lub technologii.

Projekty w ramach programu mogą być realizowane w dwóch wariantach:

§  przez jednostki naukowe w zakresie, w którym nie prowadzą działalności gospodarczej (bez udzielania pomocy publicznej);

§  przez przedsiębiorstwa (na zasadach udzielania pomocy publicznej na działalność B+R).

W programie HOMING obligatoryjny jest udział co najmniej jednego partnera naukowego z kraju lub z zagranicy.

 

Ile?

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi do 80%. Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi  9 600 000,00 PLN.

 

Termin naboru wniosków:

do 24.03.2016

 

 

W przypadku zainteresowania naborem zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy przy opracowaniu wniosku: info@clementinum.pl

 

 

Dotacje Bydgoszcz.