Zainwestuj w rozwój


Nasza oferta skierowana jest do
wszystkich przedsiębiorstw.

W zależności od Państwa potrzeb zaproponujemy najkorzystniejsze rozwiązania w zakresie finansowania

Dotacje unijne


Skorzystaj z szansy na rozwinięcie swojego biznesu.

Wystarczy, że masz dobry pomysł. My zajmiemy się resztą

Menu

6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy

6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy

VI oś priorytetowa „Regionalny rynek pracy”, działanie 6.2 „Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, 2014 – 2020.

 

Kto może otrzymać dotację?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się:

jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,

jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,

organizacje pozarządowe,

przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,

osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,

instytucje rynku pracy,

instytucje otoczenia biznesu (IOB),

podmioty ekonomii społecznej.

 

Na jakie projekty?

W ramach konkursu dopuszcza się następujące typy projektów:

I. Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne, które zadecydują o wyborze dalszych adekwatnych form wsparcia);

II. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji;

III. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców;

IV. Instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej;

V. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób z niepełnosprawnościami.

 

Celem projektów w ramach konkursu jest doprowadzenie osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne (w wieku 30 lat i więcej) – tych, których sytuacja na rynku pracy jest najtrudniejsza (tj. osób powyżej 50 roku życia, osób z niepełnosprawnościami, osób o niskich kwalifikacjach, osób długotrwale bezrobotnych oraz kobiet) do uzyskania i utrzymania zatrudnienia. Wsparcie skupiać się będzie przede wszystkim na wybranych grupach docelowych, które doświadczają największych trudności związanych z wejściem i utrzymaniem się na rynku pracy.

 

Ile?

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi do 95%. Alokacja w ramach konkursu wynosi: 5 882 353,00 PLN.

 

Termin naboru wniosków:

Od 02.05.2016 do 09.05.2016

  

W przypadku zainteresowania naborem zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy przy opracowaniu wniosku: info@clementinum.pl

 

Dotacje Bydgoszcz.