Zainwestuj w rozwój


Nasza oferta skierowana jest do
wszystkich przedsiębiorstw.

W zależności od Państwa potrzeb zaproponujemy najkorzystniejsze rozwiązania w zakresie finansowania

Dotacje unijne


Skorzystaj z szansy na rozwinięcie swojego biznesu.

Wystarczy, że masz dobry pomysł. My zajmiemy się resztą

Menu

5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych

5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych

V oś priorytetowa, działanie 5.3 „Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, 2014 – 2020.

 

Kto może otrzymać dotację?

O dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się szkoły wyższe publiczne bądź niepubliczne, kształcące na kierunku pielęgniarstwo i/lub położnictwo, których jednostki spełniają w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu warunki, jakie muszą spełniać jednostki organizacyjne uczelni, aby prowadzić studia na kierunku pielęgniarstwo i/lub położnictwo na poziomie licencjata.

 

Na jakie projekty?

O dofinansowanie mogą otrzymać projekty przewidujące przygotowanie programu rozwojowego, podnoszącego jakość kształcenia danej uczelni, która przełoży się na zwiększenie zainteresowania studiami na kierunku pielęgniarstwo i/lub położnictwo.

Wydatki bezpośrednie muszą ściśle odnosić się do realizacji działań związanych z opracowaniem i realizacją programu rozwojowego na uczelni i mogą dotyczyć m. in.:

·         opracowania i wdrożenia uczelnianego programu stypendialnego dla studentów kierunku pielęgniarstwa i/lub położnictwa;

·         finansowania zajęć dodatkowych wykraczających poza standardowy program kształcenia;

·         działań mających na celu dostosowanie jakości warunków i zasad odbywania obowiązkowych praktyk do wymogów Europejskiej Ramy Jakości Praktyk i Staży, takich jak: zastąpienie zasady bezpłatnych praktyk i staży odpłatnymi, finansowanie wynagrodzenia opiekuna staży/praktyk w wysokości max. 40% jego podstawowego wynagrodzenia;

·         finansowania ponadprogramowych, płatnych praktyk zawodowych w wymiarze minimalnie 160 godzin;

·         zwrotu kosztów dojazdu i zakwaterowania studentów odbywających praktyki poza miejscem zamieszkania.

 

Ile?

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 90% wydatków kwalifikowalnych projektu. Maksymalna kwota dofinansowania projektu 90 000 000 zł.

 

Termin naboru wniosków:

od  07.12.2015 do 05.02.2016

 

 

W przypadku zainteresowania naborem zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy przy opracowaniu wniosku: info@clememntinum.pl