Zainwestuj w rozwój


Nasza oferta skierowana jest do
wszystkich przedsiębiorstw.

W zależności od Państwa potrzeb zaproponujemy najkorzystniejsze rozwiązania w zakresie finansowania

Dotacje unijne


Skorzystaj z szansy na rozwinięcie swojego biznesu.

Wystarczy, że masz dobry pomysł. My zajmiemy się resztą

Menu

5.1 Programy profilaktyczne

5.1 Programy profilaktyczne

V oś priorytetowa „Wsparcie dla obszaru zdrowia”, działanie 5.1 „Programy profilaktyczne” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.

 

Kto może otrzymać dotację?

Wnioskodawcą może być:

·         uczelnia medyczna działająca w oparciu o ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,

·         medyczny instytut badawczy działający w oparciu o ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych,

·         szpital kliniczny lub podmiot leczniczy posiadający umowę z OW NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: onkologiczne leczenie skojarzeniowe (tzn. udziela świadczeń łącznie w zakresie chemioterapii, chirurgii onkologicznej oraz radioterapii).

 

Na jakie projekty?

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty, które przewidują wdrożenie i rozwój programów profilaktycznych w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi. Wydatki bezpośrednie muszą ściśle odnosić się do realizacji działań związanych z realizacją programu polityki zdrowotnej.

Wnioskodawca może sfinansować:

- świadczenia zdrowotne w ramach profilaktyki wtórnej, które będą udzielane w ramach wdrażania Ogólnopolskiego programu profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi;

- działania edukacyjne, które będą realizowane w ramach profilaktyki pierwotnej mające na celu:

zwiększenie wiedzy o nowotworach głowy i szyi wśród pracowników ochrony zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) oraz wśród grupy docelowej;

podniesienie świadomości - zwiększenie świadomości grupy docelowej projektu w zakresie czynników ryzyka i wczesnych objawów nowotworów głowy i szyi;

- utworzenie i prowadzenie platformy współpracy

Platforma ma służyć nawiązaniu i prowadzeniu współpracy z lekarzami POZ, osobami decyzyjnymi i organizacjami skupiającymi pacjentów z nowotworami głowy i szyi oraz ewentualnie innymi interesariuszami,

- realizację programu wsparcia emocjonalnego

Program ma zapewnić wsparcie emocjonalne dla chorych leczonych z powodu nowotworu głowy i szyi i ich rodzin poprzez organizację spotkań edukacyjnych dla nich m.in. nt. radzenia sobie z chorobą na każdym etapie leczenia oraz po nim.

Wnioskodawca może sfinansować także następujące działania:

- zakup sprzętu medycznego umożliwiającego realizację świadczeń zdrowotnych w ramach profilaktyki wtórnej, które będą udzielane w ramach wdrażania Ogólnopolskiego programu profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi

Wnioskodawca może dokonać zakupu sprzętu niezbędnego do realizacji świadczeń zdrowotnych w ramach programu polityki zdrowotnej w ramach limitu środków na zakup środków trwałych.

 

Ile?

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 100% wydatków kwalifikowalnych. Ogółem alokacja w ramach konkursu wynosi 15 000 000,00 PLN.

 

Termin naboru wniosków:

Od 14.12.2016 do 20.01.2017

 

W przypadku zainteresowania naborem zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy przy opracowaniu wniosku: info@clementinum.pl

 

 

Dotacje Bydgoszcz