Zainwestuj w rozwój


Nasza oferta skierowana jest do
wszystkich przedsiębiorstw.

W zależności od Państwa potrzeb zaproponujemy najkorzystniejsze rozwiązania w zakresie finansowania

Dotacje unijne


Skorzystaj z szansy na rozwinięcie swojego biznesu.

Wystarczy, że masz dobry pomysł. My zajmiemy się resztą

Menu

4.3 Współpraca ponadnarodowa

4.3 Współpraca ponadnarodowa

IV oś priorytetowa „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, działanie 4.3 „Współpraca ponadnarodowa”, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 2014 – 2020.

 

Kto może otrzymać dotację?

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

podmioty odpowiedzialne za kreowanie, realizację i monitorowanie polityk publicznych oraz kontrolę i nadzór nad tymi politykami,

-        administracja publiczna,

-        jednostki samorządu terytorialnego,

-        ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,

-        instytucje rynku pracy,

-        instytucje pomocy i integracji społecznej,

-        szkoły i placówki systemu oświaty,

-        uczelnie,

-        przedsiębiorstwa,

-        organizacje pozarządowe,

-        podmioty ekonomii społecznej,

-    partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER, federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej

 

Na jakie projekty?

Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w ramach czterech tematów:

1)    Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników

2)    Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

3)    Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie

4)    Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej

 

Ile?

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 97%. Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi: 20 000 000,00 PLN.

 

Termin naboru wniosków:

Od 31.03.2016 do 15.04.2016

 

 

W przypadku zainteresowania naborem zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy przy opracowaniu wniosku: info@clementinum.pl

 

Dotacje Bydgoszcz.