Zainwestuj w rozwój


Nasza oferta skierowana jest do
wszystkich przedsiębiorstw.

W zależności od Państwa potrzeb zaproponujemy najkorzystniejsze rozwiązania w zakresie finansowania

Dotacje unijne


Skorzystaj z szansy na rozwinięcie swojego biznesu.

Wystarczy, że masz dobry pomysł. My zajmiemy się resztą

Menu

2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

II oś priorytetowa „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, działanie 2.8 „Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.

 

Kto może otrzymać dotację?

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się:

·         administracja rządowa i jej jednostki podległe oraz nadzorowane,

·         jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,

·         stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,

·         organizacje pozarządowe,

·         podmioty ekonomii społecznej,

·         federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej,

·         samorząd gospodarczy i zawodowy,

·         partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,

·         uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym,

·         jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze, przedsiębiorcy.

 

Na jakie projekty?

Celem konkursu jest profesjonalizacja opieki nad osobami starszymi o różnym stopniu niesamodzielności poprzez opracowanie w ramach projektu standardów kształcenia w zakresie usług asystenckich i opiekuńczych, w tym teleopieki.

 

Ile?

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 100% wydatków kwalifikowalnych. Ogółem alokacja w ramach konkursu wynosi 28 400 000,00 PLN.

 

Termin naboru wniosków:

Od 27.12.2016 do 30.01.2017

 

W przypadku zainteresowania naborem zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy przy opracowaniu wniosku: info@clementinum.pl

 

 

Dotacje Bydgoszcz