Zainwestuj w rozwój


Nasza oferta skierowana jest do
wszystkich przedsiębiorstw.

W zależności od Państwa potrzeb zaproponujemy najkorzystniejsze rozwiązania w zakresie finansowania

Dotacje unijne


Skorzystaj z szansy na rozwinięcie swojego biznesu.

Wystarczy, że masz dobry pomysł. My zajmiemy się resztą

Menu

2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy

2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy

II oś priorytetowa „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, działanie 2.4 „Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.

 

Kto może otrzymać dotację?

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się:

·         instytucje szkoleniowe,

·         uczelnie wyższe,

·         jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze,

·         partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,

·         agencje zatrudnienia,

·         jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne,

·         ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,

·         organizacje pozarządowe.

 

Na jakie projekty?

ramach projektu przygotowane zostaną 2 modelowe procedury:

·         Procedura nr 1 - modelowa procedura współpracy PSZ, OHP i AZ z pracodawcami i przedsiębiorcami nie będącymi pracodawcami, ale mogącymi korzystać z pomocy określonej w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwanymi dalej „pracodawcami” i wzajemnej wymiany informacji w zakresie możliwości wsparcia potrzeb pracodawcy. Procedura koncentrować się będzie głównie na usłudze pośrednictwa pracy. Procedura będzie uwzględniać: specyfikę działania każdej z ww. grup IRP, zróżnicowanie pracodawców pod względem wielkości zatrudnienia oraz doświadczenie IRP we współpracy z pracodawcą (pracodawcy, z którymi istniała współpraca v. pracodawcy, z którymi wcześniej nie było współpracy).

·         Procedura nr 2 - modelowa procedura współpracy instytucji szkoleniowych z pracodawcami w obszarze finansowanych ze środków Funduszu Pracy trójstronnych umów szkoleniowych (TUS) oraz Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) i wzajemnej wymiany informacji pomiędzy pracodawcami i instytucjami szkoleniowymi. Procedura obejmować będzie różne fazy współpracy: diagnozę potrzeb szkoleniowych i projektowanie programu kształcenia /szkolenia, jego realizację i ocenę efektów uczenia się.

Do dofinansowania zostanie wybrany 1 projekt.

 

Ile?

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 100% wydatków kwalifikowalnych. Ogółem alokacja w ramach konkursu wynosi 2 000 000,00 PLN.

 

Termin naboru wniosków:

Od 01.02.2017 do 28.02.2017

 

W przypadku zainteresowania naborem zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy przy opracowaniu wniosku: info@clementinum.pl

  

 

Dotacje Bydgoszcz