Zainwestuj w rozwój


Nasza oferta skierowana jest do
wszystkich przedsiębiorstw.

W zależności od Państwa potrzeb zaproponujemy najkorzystniejsze rozwiązania w zakresie finansowania

Dotacje unijne


Skorzystaj z szansy na rozwinięcie swojego biznesu.

Wystarczy, że masz dobry pomysł. My zajmiemy się resztą

Menu

2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa

2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa

II oś priorytetowa „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, działanie 2.16 „Usprawnienie procesu stanowienia prawa” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.

 

Kto może otrzymać dotację?

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się urzędy (jednostki budżetowe) obsługujące organ administracji rządowej uprawniony do prowadzenia konsultacji publicznych w rozumieniu Uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. z 2013 r., poz. 979).Projekty muszą być realizowane w partnerstwie z co najmniej jednym partnerem będącym organizacją pozarządową w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239, z późn. zm.)[1] lub partnerem społecznym, w rozumieniu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych PO WER, wybieranym na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 217).[1] Partnerem projektu mogą zostać jedynie te podmioty, które spełniają wymagania określone w art. 3 ust. 2 ww. ustawy, a więc osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, spełniające łącznie następujące wymagania:

a)      niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi,

b)      niedziałające w celu osiągnięcia zysku.

Przy ocenie możliwości występowania w roli partnera projektu przez podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy należy posługiwać się definicją ustawową, do której wprost odwołuje się kryterium.

 

Na jakie projekty?

Przedmiotem konkursu jest wsparcie przeprowadzenia pogłębionych konsultacji publicznych projektów krajowych aktów prawnych, wpisanych do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów, prowadzonego na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) lub do wykazów prac legislacyjnych prowadzonych przez Prezesa Rady Ministrów lub poszczególnych ministrów prowadzonych na podstawie art. 4 ust. 1 tej samej ustawy. Przy planowaniu projektu należy uwzględnić czas trwania procedury konkursowej. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zawiera załączony poniżej Regulamin konkursu.

 

Ile?

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 84,28% wydatków kwalifikowalnych. Ogółem alokacja w ramach konkursu wynosi 16 380 591,53 PLN.

 

Termin naboru wniosków:

Od 01.02.2017 do 31.12.2017

 

W przypadku zainteresowania naborem zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy przy opracowaniu wniosku: info@clementinum.pl

  

Dotacje Bydgoszcz