Zainwestuj w rozwój


Nasza oferta skierowana jest do
wszystkich przedsiębiorstw.

W zależności od Państwa potrzeb zaproponujemy najkorzystniejsze rozwiązania w zakresie finansowania

Dotacje unijne


Skorzystaj z szansy na rozwinięcie swojego biznesu.

Wystarczy, że masz dobry pomysł. My zajmiemy się resztą

Menu

2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa

2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa

II oś priorytetowa „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, działanie 2.16 „Usprawnienie procesu stanowienia prawa” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.

 

Kto może otrzymać dotację?

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się organizacje strażnicze. Zgodnie z definicją przyjętą na potrzeby niniejszego konkursu są to organizacje pozarządowe działające w interesie publicznym, których celem jest obywatelska kontrola działań władz publicznych lub obywatelska kontrola etyki działań wielkiego biznesu (działalność strażnicza). Obywatelska kontrola działań władz publicznych to badanie oparte na faktach i dokumentach, zaplanowane, usystematyzowane i prowadzone według przyjętego schematu wybranego fragmentu funkcjonowania administracji publicznej w celu określenia, na ile stosowane procedury są zgodne z prawem oraz na ile faktycznie wykorzystywane są na rzecz dobra wspólnego.

 

Na jakie projekty?

Konkurs ma umożliwić usprawnienie monitorowania prawa na poziomie krajowym przy pomocy metod, technik lub narzędzi zaproponowanych (stosowanych lub wdrożonych/wytworzonych w ramach projektu) przez Beneficjenta – ułatwiających realizację działań strażniczych dotyczących monitorowania prawa na poziomie krajowym w oparciu o informacje udostępniane on-line przez organy administracji rządowej. Projekt musi być realizowany w partnerstwie. Możliwe jest uzyskanie w ramach oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu dodatkowych punktów premiujących za podjęcie w ramach projektu aktywnego upowszechniania jego produktów (np. poradników, opracowań, narzędzi bądź modeli monitoringu prawa gospodarczego i prawa pracy) wśród innych organizacji strażniczych oraz partnerów społecznych. Przy planowaniu projektu należy uwzględnić czas trwania procedury konkursowej. Zakłada się, że rozstrzygnięcie konkursu powinno nastąpić w czerwcu 2017 r.

 

Ile?

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 84,28% wydatków kwalifikowalnych. Ogółem alokacja w ramach konkursu wynosi 5 228 375,00 PLN.

 

Termin naboru wniosków:

Od 01.02.2017 do 28.02.2017

 

W przypadku zainteresowania naborem zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy przy opracowaniu wniosku: info@clementinum.pl

 

Dotacje Bydgoszcz