Zainwestuj w rozwój


Nasza oferta skierowana jest do
wszystkich przedsiębiorstw.

W zależności od Państwa potrzeb zaproponujemy najkorzystniejsze rozwiązania w zakresie finansowania

Dotacje unijne


Skorzystaj z szansy na rozwinięcie swojego biznesu.

Wystarczy, że masz dobry pomysł. My zajmiemy się resztą

Menu

1.2.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - województwo wielkopolskie – wsparcie EFS

1.2.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - województwo wielkopolskie – wsparcie EFS

I oś priorytetowa działanie 1.2 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe”, poddziałanie 1.2.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego” Program Operacyjny Polska Cyfrowa, 2014 – 2020.

 

Kto może otrzymać dotację?

Uprawnionymi do składania wniosku są Instytucje rynku pracy zgodnie z art. 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tj.:

a)    publiczne służby zatrudnienia,

b)    Ochotnicze Hufce Pracy,

c)    agencje zatrudnienia,

d)    instytucje szkoleniowe,

e)    instytucje dialogu społecznego[1],

f)     instytucje partnerstwa lokalnego.

 

Na jakie projekty?

Dofinansowanie przeznaczone jest na wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych (bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy, w tym w szczególności osób niezarejestrowanych w urzędzie pracy) poprzez:

1) Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne),

2) Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, które przedwcześnie opuszczają system edukacji lub osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji,

3) Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców,

4) Instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej (uwzględniając mobilność zawodową na europejskim rynku pracy za pośrednictwem sieci EURES),

5) Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób niepełnosprawnych,

6) Instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

 

Ile?

Maksymalne dofinansowanie wynosi 95% kosztów kwalifikowanych Projektu, kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosi 52 329 425,00 PLN.

 

Termin naboru wniosków:

od  02.11.2015 do 13.11.2015

 

 

W przypadku zainteresowania naborem zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy przy opracowaniu wniosku: info@clememntinum.pl