Zainwestuj w rozwój


Nasza oferta skierowana jest do
wszystkich przedsiębiorstw.

W zależności od Państwa potrzeb zaproponujemy najkorzystniejsze rozwiązania w zakresie finansowania

Dotacje unijne


Skorzystaj z szansy na rozwinięcie swojego biznesu.

Wystarczy, że masz dobry pomysł. My zajmiemy się resztą

Menu

1.2.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - województwo pomorskie – wsparcie EFS

1.2.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - województwo pomorskie – wsparcie EFS

I oś priorytetowa działanie 1.2 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe”, poddziałanie 1.2.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego” Program Operacyjny Polska Cyfrowa, 2014 – 2020.

 

Kto może otrzymać dotację?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się podmioty określone dla Poddziałania 1.2.1 w SZOOP PO WER 2014–2020, tj. Instytucje rynku pracy zgodnie z art. 6 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:

·         publiczne służby zatrudnienia,

·         Ochotnicze Hufce Pracy,

·         agencje zatrudnienia,

·         instytucje szkoleniowe,

·         instytucje dialogu społecznego,

·         instytucje partnerstwa lokalnego.

 

 

Na jakie projekty?

Dofinansowanie przeznaczone jest na wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych (bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy, w tym w szczególności osób niezarejestrowanych w urzędzie pracy) poprzez:

1) Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne),

2) Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, które przedwcześnie opuszczają system edukacji lub osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji,

3) Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców,

4) Instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej (uwzględniając mobilność zawodową na europejskim rynku pracy za pośrednictwem sieci EURES),

5) Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób niepełnosprawnych,

6) Instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

 

Ile?

Maksymalne dofinansowanie wynosi 95% kosztów kwalifikowanych Projektu, kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosi 10.000.000,00 PLN. W ramach niniejszego konkursu do dofinansowania zostaną wybrane 3 projekty. Maksymalna wartość dofinansowania projektu (rozumiana jako całkowita wartość projektu – tj. wraz z wkładem własnym) wynosi 2 674 681,00 złotych.

 

Termin naboru wniosków:

od  29.10.2015 do 06.11.2015

 

W przypadku zainteresowania naborem zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy przy opracowaniu wniosku: info@clememntinum.pl