Zainwestuj w rozwój


Nasza oferta skierowana jest do
wszystkich przedsiębiorstw.

W zależności od Państwa potrzeb zaproponujemy najkorzystniejsze rozwiązania w zakresie finansowania

Dotacje unijne


Skorzystaj z szansy na rozwinięcie swojego biznesu.

Wystarczy, że masz dobry pomysł. My zajmiemy się resztą

Menu

1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych – województwo warmińsko - mazurskie

1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych – województwo warmińsko - mazurskie

I oś priorytetowa „Osoby młode na rynku pracy”, działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe”, poddziałanie 11.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych – woj.. warmińsko - mazurskie” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 2014-2020.

 

Kto może otrzymać dotację?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wyłącznie powiatowe urzędy pracy (PUP) z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.

 

Na jakie projekty?

W ramach projektów mogą być realizowane instrumenty i usługi rynku pracy wynikające z Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z wyłączeniem robót publicznych oraz wyposażenia/doposażenia stanowisk pracy, odnoszące się do typów operacji wskazanych w opisie Działania 1.1 Osi I Osoby młode na rynku pracy.

 

Ile?

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 100% całkowitych wydatków kwalifikowalnych. Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi: 38 074 172,00 PLN.

 

Termin naboru wniosków:

od 29.01.2016 do 19.02.2016

 

W przypadku zainteresowania naborem zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy przy opracowaniu wniosku: info@clememntinum.pl

Dotacje Bydgoszcz.