Zainwestuj w rozwój


Nasza oferta skierowana jest do
wszystkich przedsiębiorstw.

W zależności od Państwa potrzeb zaproponujemy najkorzystniejsze rozwiązania w zakresie finansowania

Dotacje unijne


Skorzystaj z szansy na rozwinięcie swojego biznesu.

Wystarczy, że masz dobry pomysł. My zajmiemy się resztą

Witamy serdecznie na stronach firmy CLEMENTINUM

 

 

Firma Clementinum działa od 2004 roku na rynku usług konsultingowych. Dzięki zdobytemu doświadczeniu oraz szerokiej kadrze specjalistów mamy na swoim koncie szereg pomyślnie zrealizowanych projektów oraz pozyskanych dotacji z Unii Europejskiej. Pomagamy polskim firmom wykorzystać drzemiący w nich potencjał rozwojowy przy wsparciu ze środków unijnych. Chcemy, aby przedsiębiorstwa (zwłaszcza mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa) w pełni wykorzystały możliwości, jakie niosą ze sobą dotacje unijne – tym bardziej, że perspektywa finansowa 2014-2020 jest ostatnią taką szansą.

 

 

Jesteśmy skuteczni!

Zapraszamy do współpracy

 

 

Zespół CLEMENTINUM

 

A K T U A L N O Ś C I

Harmonogram konkursów 2018

 

Zachęcamy do zapoznania się z aktualnym harmonogramem konkursów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój w roku 2018.

Harmonogram konkursów PARP

Harmonogram konkursów NCBR

Harmonogram konkursów RPO Kujawsko-Pomorskiego 

W przypadku zainteresowania wnioskowaniem zachęcamy do współpracy. 

Zespół Clementinum


 

Bony na Innowacje – Nabór 2018

PARP w ramach działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”, ogłosił rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie projektów, które obejmują zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.

Wnioski można składać począwszy od 22 marca 2018r. do 22 listopada 2018r.

Podmiotami uprawnionymi do wzięcia udziału w konkursie są podmioty, które:

·        Spełniają kryteria MŚP,

·        Prowadzą działalność na terytorium RP, która jest potwierdzona wpisem do właściwego rejestru.

Wykonawcą usługi mogą być:

·        Podstawowe jednostki organizacyjne Uczelnie,

·        Jednostki naukowe PAN,

·        Instytuty badawcze w rozumieniu ustawy o instytutach badawczych,

·        Polska Akademia Umiejętności,

·        Międzynarodowe instytuty badawcze,

·        i inne,

Alokacja funduszy na konkurs została przewidziana w kwocie 70 000 000,00 zł.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi: 60 000,00 zł.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi: 400 000,00 zł.

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 85% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu.

W przypadku zainteresowania wnioskowaniem zachęcamy do współpracy. 

 

 

Zespół Clementinum

 

 

 

 

Projekty dotyczące badań przemysłowych i prac rozwojowych realizowane przez MŚP.

 

 

NCBiR ogłasza konkurs w ramach szybkiej ścieżki. Konkurs ten związany jest z Działaniem 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałaniem 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

 

Wnioski można składać począwszy od 16 sierpnia 2018r. do 14 grudnia 2018r.

 

W celu uzyskania dofinansowania niezbędne jest wykazanie, że projekt będzie dotyczył realizacji badań przemysłowych i prac rozwojowych albo prace rozwojowe. Jeżeli w projekcie nie wykazano prac rozwojowych – Wnioskodawca nie uzyska dofinansowania.

 

 

Podmiotami uprawnionymi do wzięcia udziału w konkursie są podmioty, które:

 

·        Spełniają kryteria MŚP,

 

 

Alokacja funduszy na konkurs została przewidziana w kwocie 700 000 000,00 zł dla regionów słabiej rozwiniętych

 

Dofinansowanie nie może przekroczyć:

·        20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje gł. badania przemysłowe;    

·        15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje gł. eksperymentalne prace rozwojowe;    

·        200 000 euro na prace przedwdrożeniowe – pomoc de minimis (wartość brutto pomocy łącznie z wartością innej pomocy de minimis przyznanej w okresie 3 lat podatkowych;     

·        2 mln euro na prace przedwdrożeniowe – usługi  doradcze dla MŚP.

 

 


W przypadku zainteresowania wnioskowaniem zachęcamy do współpracy. 

 

 

Zespół Clementinum

 

 

 

 

 

Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

 

 

 

 

Informujemy, że rozpoczął się nabór wniosków na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej na terenach wiejskich.

 

Dofinansowanie może zostać przyznane:

1) rolnikowi, małżonkowi rolnika lub domownikowi rolnika,

albo

2) beneficjentowi poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” objętego Programem, który przedłożył biznesplan dotyczący podjęcia działalności pozarolniczej oraz zobowiązał się do jego realizacji.

 

którzy nie są wpisani do CEIDG lub KRS albo ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego – od 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

 

Pomoc przyznaje się w wysokości 100 000 zł (80% w formie premii)

 

 

Nabór wniosków przeprowadzony zostanie w terminie od 13 marca do 11 kwietnia 2017 r.

 

Szczegóły u naszych pracowników oraz w linku poniżej:

 

http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/100-tys-zl-na-pomoc-na-rozpoczecie-pozarolniczej-dzialalnosci-gospodarczej-na-terenach-wiejskic.html

 

W przypadku zainteresowania wnioskowaniem zachęcamy do współpracy.

 

Zespół Clementinum

 

 

 

 

 

Harmonogram PO IR 2016

 

Zachęcamy do zapoznania się z aktualnym harmonogramem konkursów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój w roku 2016.

 

Jednocześnie informujemy, że już na początku sierpnia planowane jest ogłoszenie kolejnego nabory wniosków o dotację w ramach konkursu 2.1 PO IR.

W tym samym czasie ogłoszony zostanie konkurs przewidujących wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw z regionów słabo rozwiniętych w ramach poddziałania 1.1.1 PO IR.

 

Harmonogram dostępny na stronach PO IR.

 

W przypadku zainteresowania wnioskowaniem zachęcamy do współpracy.

 

Zespół Clementinum

 

 

 

 

 

 

Bieżące konkursy

 

Po szczegółowe informacje na temat aktualnych konkursów zapraszamy do działu Dotacje.

 

Orientujesz się w dotacjach ??

 

Czytasz o dostępnych dotacjach unijnych, ale nadal nie wiesz, z których programów możesz skorzystać? Masz pomysł na przedsięwzięcie, ale brakuje Ci odpowiednich środków finansowych na jego sfinalizowanie, więc pomyślałeś o dotacjach unijnych? A może planujesz przeprowadzenie szkoleń dla pracowników i chciałbyś skorzystać ze wsparcia? Chcesz się przekonać, czy masz szanse na pozyskanie dotacji dla swojej firmy bądź instytucji? Zachęcamy do skorzystania z oferty Audytu możliwości pozyskania dotacji UE. Nasi konsultanci pomogą Państwu zorientować się, czy istnieje szansa na pozyskanie wsparcia z funduszy europejskich, na jakich zasadach, na co można pozyskać dotacje, kiedy pojawi się termin naboru wniosków, jaka dokumentacje należy przygotować.

 

 

 

 

 

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą Audytu możliwości pozyskania dotacji UE.