Zainwestuj w rozwój


Nasza oferta skierowana jest do
wszystkich przedsiębiorstw.

W zależności od Państwa potrzeb zaproponujemy najkorzystniejsze rozwiązania w zakresie finansowania

Dotacje unijne


Skorzystaj z szansy na rozwinięcie swojego biznesu.

Wystarczy, że masz dobry pomysł. My zajmiemy się resztą

 

 


Witamy serdecznie na stronach firmy CLEMENTINUM

 

 

Firma Clementinum działa od 2004 roku na rynku usług konsultingowych. Dzięki zdobytemu doświadczeniu oraz szerokiej kadrze specjalistów mamy na swoim koncie szereg pomyślnie zrealizowanych projektów oraz pozyskanych dotacji z Unii Europejskiej. Pomagamy polskim firmom wykorzystać drzemiący w nich potencjał rozwojowy przy wsparciu ze środków unijnych. Chcemy, aby przedsiębiorstwa (zwłaszcza mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa) w pełni wykorzystały możliwości, jakie niosą ze sobą dotacje unijne – tym bardziej, że perspektywa finansowa 2014-2020 jest ostatnią taką szansą.

 

 

Jesteśmy skuteczni!

Zapraszamy do współpracy

 

 

Zespół CLEMENTINUM

 

 

 

 

 

 

 

 


A K T U A L N O Ś C I

 

6.4 "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej"

 

Informujemy o ogłoszeniu przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" w ramach poddziałania 6.4 "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej"6.4 "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wnioski o dotacje mogą składać  mikro- i małych przedsiębiorców czyli przedsiębiorców zatrudniających nie więcej jak 50 pracowników w terminie od dnia 31 października do dnia 29 listopada 2016 r. 

 

 

W przypadku zainteresowania wzięciem dotacją zachęcamy do skorzystania z Naszej pomocy przy opracowaniu wniosku: info@clementinum.pl

 

1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP

 

Informujemy o zmianie terminu naboru wniosków w ramach poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – pomorskiego: wnioski preselekcyjne będą przyjmowane od 03.10.2016r. do 14.10.2016r.
Jednocześnie zachęcamy do skorzystania z Naszej pomocy w ramach opracowania wniosku preselekcyjnego a następnie wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu.

 

 

Zespół CLEMENTINUM

 

 

3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

 

Informujemy, że już 28 lipca rusza nabór wniosków o dotacje w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

 

„Kredyt na innowacje technologiczne” to instrument wsparcia finansowego mający na celu podniesienie innowacyjności i konkurencyjności mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez umożliwienie im wdrożenia innowacji technologicznych, będących wynikiem własnych prac B+R  lub  wynikiem prac B+R nabywanych przez  przedsiębiorców w ramach projektu.

 

Wsparcie dla przedsiębiorcy stanowi premia technologiczna stanowiąca spłatę części kredytu technologicznego, udzielonego przez bank komercyjny na realizację inwestycji technologicznej. Środki własne przedsiębiorcy muszą stanowić co najmniej 25% kosztów kwalifikowanych inwestycji technologicznej finansowanej z kredytu technologicznego.

 

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wyłonionych w ogłaszanym konkursie wynosi:  500 000 000,00 zł, w tym:

·        dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim: 50 000 000,00 zł,

·        dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie: 450 000 000,00 zł.

 

Proces aplikowania o premię technologiczną

1.      Przedsiębiorca składa do banku komercyjnego wniosek o udzielenie kredytu technologicznego.

2.      Po uzyskaniu promesy lub zawarciu warunkowej umowy kredytowej przedsiębiorca składa do BGK wniosek o dofinansowanie projektu (w trakcie ogłoszonego przez BGK konkursu).

3.      Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, zgodnie z kryteriami dla poddziałania 3.2.2 PO IR, BGK przyznaje promesę premii technologicznej, następnie przedsiębiorca zawiera z bankiem komercyjnym umowę kredytową.

4.      BGK podpisuje z przedsiębiorcą umowę o dofinansowanie projektu.

5.      BGK wypłaca premię technologiczną w ramach płatności pośrednich w trakcie realizacji inwestycji oraz w ramach płatności końcowej po zakończeniu realizacji projektu.

 

Termin naboru wniosków:

od 28.07.2016 do 30.09.2016

 

Ogłoszenie o konkursie

 

W przypadku zainteresowania naborem zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy przy opracowaniu wniosku: info@clememntinum.pl

 

 

Zespół CLEMENTINUM
 

Harmonogram PO IR 2016

 

Zachęcamy do zapoznania się z aktualnym harmonogramem konkursów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój w roku 2016.

 

Jednocześnie informujemy, że już na początku sierpnia planowane jest ogłoszenie kolejnego nabory wniosków o dotację w ramach konkursu 2.1 PO IR.

W tym samym czasie ogłoszony zostanie konkurs przewidujących wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw z regionów słabo rozwiniętych w ramach poddziałania 1.1.1 PO IR.

 

Harmonogram dostępny na stronach PO IR.

 

W przypadku zainteresowania wnioskowaniem zachęcamy do współpracy.

 

Zespół Clementinum

 

 

 

 

 

Dofinansowanie na patenty, wzory użytkowe, przemysłowe

 

 

Jesteś twórcą wynalazku? Opracowałeś wzór użytkowy? Planujesz komercjalizacje patentu?

Już w drugiej połowie lipca br. Rusza kolejny nabór wniosków w ramach działania2.3.4 POIR „Ochrona własności przemysłowej”, w ramach którego można otrzymać wsparcie w procesie uzyskania prawa ochrony własności przemysłowej bądź też realizacji ochrony prawa własności przemysłowej.

Szczegółowe informacje dostępne pod linkiem: 2.3.4 POIR

 

W przypadku zainteresowania naborem zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy przy opracowaniu wniosku:info@clememntinum.pl

 

Zespół Clementinum

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1 Szybka ścieżka

Informujemy, że ruszył nabór projektów w ramach działania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Nabór wniosków: od 01.09.2016 do 30.12.2016.

Wsparcie otrzymają projekty obejmujące badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe prowadzące do innowacji produktowej lub procesowej co najmniej w skali kraju.

Dofinansowane zostaną wydatki obejmujące:

·        Wydatki inwestycyjne, w tym:

o   nabycie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych;

o   nabycie lub wytworzenie środków trwałych

o   materiały i roboty budowlane

·        Nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how;

·        Koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu

·        Pozostałe koszty operacyjne – związane pośrednio z realizacją projektu

 

Poziom dofinansowania (badania przemysłowe/prace rozwojowe):

·                  Badania przemysłowe – do 80%,

·                  Prace rozwojowe – do 60%;

Minimalna wartość projektu to 2 mln PLN  oraz 5 mln PLN dla projektów z województwa mazowieckiego.

 

Zapraszamy do współpracy przy opracowaniu wniosków!

 

 

 

 

 


 

Bieżące konkursy

 

Na rok 2016 we wszystkich programach z perspektywy 2014–2020 zaplanowano aż 960 konkursów. Łączna kwota przeznaczona na dofinansowanie w programach to 56,3 mld zł. W tym roku samorządy województw w ramach regionalnych programów planują ogłosić 832 konkursy, na łączną sumę 30,9 mld zł.

Nie są jeszcze znane daty wszystkich naborów planowanych na obecny rok, nie wszystkie konkursy zostały zdefiniowane chociażby w zakresie Beneficjentów. Jednak część naborów już ruszyła, obecnie można się stao dotacje w kilkudziesięciu konkursach. Co więcej, aktualnie można nadal składać wnioski w ramach kilkunastu naborów ogłoszonych jeszcze w poprzednim, 2015 roku. Obecnie aktywnych jest 213 konkursów dla różnych podmiotów, zarówno z regionalnych jak i krajowych programów operacyjnych.

 

W województwie dolnośląskim wciąż aktualny jest projekt o zapewnieniu równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, zaś w przygotowaniu jest już konkurs dotyczący dostosowania systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Po pieniądze mogą sięgać jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki i stowarzyszenia oraz jednostki organizacyjne JST. Podobnie jest w województwach kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim i łódzkim. W tym pierwszym ruszył projekt z zakresu podniesienia aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy. O dofinansowanie projektu mogą się ubiegać wyłącznie te urzędy. W innych regionach jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, stowarzyszenia i porozumienia dzięki funduszom mogą zainwestować w infrastrukturę szkół podstawowych, gimnazjalne programy aktywizacji zawodowej oraz wsparcie szkół i placówek realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego. Dla regionów takich jak mazowiecki ważna jest głęboka modernizacja energetyczna, a dla pomorskiego, podlaskiego czy warmińsko-mazurskiego priorytet ma ochrona środowiska, na którą w poszczególnych samorządach przewidziana jest pula sięgającą nawet 90 mln zł.

 

 

Po szczegółowe informacje na temat aktualnych konkursów zapraszamy do działu Dotacje.

 
Orientujesz się w dotacjach ??

 

Czytasz o dostępnych dotacjach unijnych, ale nadal nie wiesz, z których programów możesz skorzystać? Masz pomysł na przedsięwzięcie, ale brakuje Ci odpowiednich środków finansowych na jego sfinalizowanie, więc pomyślałeś o dotacjach unijnych? A może planujesz przeprowadzenie szkoleń dla pracowników i chciałbyś skorzystać ze wsparcia? Chcesz się przekonać, czy masz szanse na pozyskanie dotacji dla swojej firmy bądź instytucji? Zachęcamy do skorzystania z oferty Audytu możliwości pozyskania dotacji UE. Nasi konsultanci pomogą Państwu zorientować się, czy istnieje szansa na pozyskanie wsparcia z funduszy europejskich, na jakich zasadach, na co można pozyskać dotacje, kiedy pojawi się termin naboru wniosków, jaka dokumentacje należy przygotować.

 

 

 

 

 

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą Audytu możliwości pozyskania dotacji UE.